KS2

STA215

Miss S. Williams

Classteacher / RE & Worldviews Leader

Class: 3W

Mr R. Gilbert

class teacher

Class: 3P

Miss R. Saeed

class teacher

Class: 3S

STA027

Ms A. Chaudhry

Class Teacher & Science Lead KS1

Class: 3F

E.Adam

Ms E. Adam

Class Teacher

Class: 4W

STA216

Miss J. Ofosu

Class Teacher

Class: 4S

Zainab

Miss Z. Riaz

class teacher

Class: 4S

JS 1206181127411

Ms S. Low

Class Teacher & KS1 Maths Lead

Class: 4F

S. Cher

Ms S. Cherodian

Year 4 HLTA

STA185

Ms S. Tobutt

Class Teacher & English Lead

Class: 5W

Miss A. Shah

class teacher

Class: 5P

Miss J. Hide

class teacher

Class: 5S

STA240

Ms A. Adeyemi

Class Teacher & KS2 Science Lead

Class: 5F

STA079

Mrs S. Parmar

Year 5 HLTA

STA231

Mrs B. Mentore

Class Teacher & KS2 Maths Lead

Class: 6W

STA217

Mr B. Horwood

Class Teacher & Geography Lead

Class: 6P

STA239

Miss A. Khatun-Ali

Class Teacher

Class: 6S

F.Sall

Miss F.Salloub

Class Teacher

Class: 6F

STA023

Mrs S. Butt

Year 6 HLTA